ฟีเจอร์และรายละเอียด

천상의 수호자 스쿨드 등장!
세나의 달 기념 특별 이벤트도 진행 중!

▶ 세계 운명의 예언자, 스쿨드 ◀
세계에 다가오는 혼란을 알게된 스쿨드.
신화각성 스쿨드를 지금 만나보세요!

▶ 스트레스 없이! 빠르고 편하게! ◀
1. 플레이어 스킬이 모든 용사님께 개방!
2. 원소 보관함 분리로 훨씬 편해졌어요!
3. 영웅 다중 강화로 빠르고 쉽게!!
4. 대장간 장비장착이 훨씬 편리해졌어요!!

세나의 달을 맞아 진행되는 다양한 이벤트와
개선 업데이트를 지금 바로 만나보세요!

■■■■■ 게임소개 ■■■■■

비주얼이 다른 전략! 거부할 수 없는 초강력 비주얼 RPG
세븐나이츠

1. 수백 명의 영웅들과 팀을 만들어 모험을 떠나자!
2. 쉽고 빠른 자동전투로 누구나 손쉽게 즐길 수 있는 게임!
3. 다이나믹하고 다양한 게임모드!
- 모험모드: 14개의 영지를 정복하며 나의 영웅을 성장시키자!
- 결투모드: 자웅을 겨루고 최강임을 인증하는 결투장!
- 요일던전: 매일 다른 영웅들을 조합하여 공략하는 재미!
- 공성/길드전: 길드원과 협동하여 최강의 길드가 되자!
- 스마트 세나: 편하고 FUN하게 즐기는 무한의 탑, 드래곤 레이드, 보스전, 강자레이드!

■ 상품 정보 및 이용 조건 안내 ■
※ 유료아이템 구매 시 별도의 요금이 부과됩니다.
- 공급자 : 넷마블(주) 대표집행임원 권영식
- 이용조건 및 기간 : 게임 내 별도 고지된 내용에 따름
(사용기간이 표시되지 않은 경우, 서비스의 종료일까지를 사용기간으로 간주)
- 결제금액 및 방법 : 상품 별 별도 고지된 결제금액 및 결제방법에 따름
(외화 결제 시 환율 및 수수료 등으로 인해 실제 청구금액과 다를 수 있음)
- 상품지급방식 : 게임 내 구매한 아이디(캐릭터)로 즉시 지급
- 넷마블 고객센터 : 1588-3995 (평일 오전9시~오후6시 상담가능)
- 최소사양 : CPU 듀얼코어 1.2GHz, Ram 1GB
- 주소: 서울특별시 구로구 디지털로300
- 사업자번호: 105-87-64746
- 통신판매업번호: 제2014-서울구로-1028 호
- 사업자 이메일: netmarbles@igsinc.co.kr


개인정보 처리방침 : http://help.netmarble.com/policy/privacy_policy.asp?locale=ko
서비스 운영 정책 : http://help.netmarble.com/policy/terms_of_service.asp?locale=ko
■ 접근권한 안내 ■
▶ 필수적 접근권한
저장공간
- '단말기내 프로그램 설치 및 데이터 저장' 등을 위해 필요합니다.
휴대전화 상태 및 ID 읽기
- '이용자 계정 생성 및 확인'을 위해 필요합니다.

▶ 접근권한 철회방법
- 운영체제 6.0 이상 : 설정 > 어플리케이션 관리자 > 앱 선택 > 권한 > 접근권한 철회 가능
- 운영체제 6.0 미만 : 접근권한 철회가 불가능하므로, 앱 삭제로 철회 가능
----
개발자 연락처 :
개발자 연락처 : 02-1588-3995
서울시 구로구 디지털로 300 지밸리비즈플라자 20층
사업자 번호 : 105-87-64746
통신판매업 번호 : 제제2014-서울구로-1028호

เล่น 세븐나이츠 ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด 세븐나이츠