XO | Tic Tac Toe: Cờ Caro

XO | Tic Tac Toe: Cờ Caro

Thông thường | Rejoy Studio

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 27 tháng 1, 2022

Tính năng trò chơi

Play Tic Tac Toe 2 player games in this classic XO puzzle game with your friends!

This brain teaser known also as noughts and crosses or xo, which is a great way to exercise your mind and to challenge your logic skills.Enjoy and have a quickplay with your friends and check who's smarter!

Features of XO | Tic Tac Toe: Cờ Caro
✨Stunning UI, cool neon glow effects.
🌟Various tic toc game difficulties: 3x3,6x6,9x9,11x11 grids.
😇Support single-player оr multірlауеr (humаn аnd соmрutеr).
💪Online two player games, challenge your friends.
🏳️‍🌈Amazing design for your choice in the tic tac toe glow.

How to master XO | Tic Tac Toe: cờ ca rô?

The goal of tictactoe is to align 3 or more of your symbols (x o, noughts and crosses) in a board. The XO game is for 2 player, who take turns marking the free space in a grid. The player who places a required amount of symbols in a row respective marks in a horizontal, vertical, or diagonal row, wins the XOXO game.

Prасtісе wіll hеlр уоu bесоmе thе рrо іn ox game. Thеrе is nо еѕсаре іf уоu gеt іnvоlvеd іn thе dіffісultу, tо еѕсаре уоu hаvе tо сrеаtе a ѕtrаtеgу оn уоur оwn because of thіѕ tic tac toe 2 player gаmе іѕ соmрlеtеlу fаіr fоr bоth thе рlауеrѕ.

Start to train your brain and solve a XOXO challenge in this tic tac toe two player game that will explore your mind ability by thinking a few steps ahead!

Ít lại Xem thêm

Chơi XO | Tic Tac Toe: Cờ Caro trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm XO | Tic Tac Toe: Cờ Caro trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt XO | Tic Tac Toe: Cờ Caro trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt XO | Tic Tac Toe: Cờ Caro

  • Nhấn vào icon XO | Tic Tac Toe: Cờ Caro tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt