좀비고등학교

좀비고등학교

Trò chơi điện tử | AWESOMEPIECE

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Lần Cập nhật mới nhất 11 tháng 11, 2021

Tính năng trò chơi

최대 8명이 함께 즐기는 실시간 온라인 모바일 게임!

아닛! 좀비고등학교 학생들에게 무슨 일이 생긴 거죠?
이 친구들은 한창 공부하고 연애할 나이인 고등학생인데!
게다가 세계 최고 수준의 사립학교라고 소문이 자자해서 왔더니!
학교에 좀비라니? 이게 웬 말입니까!

그런데 자세히 들여다보니 학교에 좀비가 퍼지게 된 것은
우연이 아닌 계획된 일이라고 합니다.

여러분은 좀비고의 학생이 되어 위험을 감수한 채
진실을 파헤치고 학교를 다시 원래대로 되돌려주셔야 합니다!

좀비고 안에서 좀비와 숨 막히는 추격전을 하거나
치열하고 위험한 전투가 벌어질 수도 있습니다.

감당하실 자신이 있으신 분이라면 입학하셔도 좋습니다.


▶ 감염모드 (2~8인)
플레이어들 중 한명이 숙주좀비로 변신합니다
좀비에게 감염되지 않게 도망치셔야 합니다
맵에는 비밀통로와 숨을공간이 존재합니다

감염되지 않고 생존하여 많은 보상을 얻으세요!


▶ 진격의 좀비2 모드 (4인)
좀비고의 비밀을 파헤치는 시나리오를 진행합니다
플레이어들은 각자 무기를 들고 진격해오는 좀비를
대항해 맞써 싸워야 합니다!

협력! 그리고 서로간의 믿음만이 해결의 열쇠입니다!


▶ 경찰과도둑 모드 (2~8인 팀전)
전략이 필요한 4:4 팀전은 바로 경찰과 도둑모드!
좀비가 경찰이 되어 스위치를 파괴하려는 인간을
잡아 감옥에 집어넣습니다.

감옥에 갇힌 인간은 구출될 수 있으니 방심하지마세요!


▶ 커뮤니티 채널, 좀비고 광장
광장 서버로 접속하면 최대 100명이 함께 이야기를
나누며 놀 수 있는 공간을 제공합니다!

아 물론 이 곳은 좀비가 출현하기 전 시점의 학교 모습을
담고 있으니 안심하고 맘껏 뛰어놀아도 됩니다.

광장에서는 채팅뿐 아니라 미니게임도 즐길 수 있습니다!


지금 좀비고등학교로 입학하세요!


오류와 버그는 기종 및 안드로이드 버전을 기재하여
문의 메일로 보내주시면 빠르게 처리해드리겠습니다.

----------------------

선택 접근 권한 안내

연락처 - 기기에서 계정 검색
똑같은 광고를 여러번 보는 경우를 제한하기 위해 사용합니다.

마이크 - 오디오 녹음
네이버카페 동영상 녹화 실행 시 사용합니다.

전화 - 휴대전화 상태 및 ID 읽기
똑같은 광고를 하나의 스마트폰에서 여러번 보는 경우를 제한하기 위해 활용합니다.

저장용량 - SD카드의 콘텐츠 읽기
게임 내에서 네이버 카페에 접속하는 기능에 활용됩니다.

선택적 접근권한의 허용에는 동의하지 않아도 서비스 이용이 가능합니다.

----------------------
공식카페
http://cafe.naver.com/onimobile

유튜브
https://www.youtube.com/c/Awesomepiece

좀비고등학교 문의 메일
SNS@awesomepiece.com
----
개발자 연락처 :
서울시 관악구 봉천동
----
개발자 연락처 :
02-877-2626

Ít lại Xem thêm

Chơi 좀비고등학교 trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm 좀비고등학교 trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt 좀비고등학교 trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt 좀비고등학교

  • Nhấn vào icon 좀비고등학교 tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt